خروشید و زد دست بر سر ز شاه ——– که شاها منم کاوهٔ دادخواه
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم ——– ز شاه آتش آید همی بر سرم
تو شاهی و گر اژدها پیکری ——– بباید بدین داستان داوری
که گر هفت کشور به شاهی تراست ——– چرا رنج و سختی همه بهر ماست

مجال توضیح نمانده فعلا. ببینید ویدیو را. فردا یا پس‌فردا یک پست چهارهزار کلمه‌‌ای خواهم گذاشت از فراز و نشیب این روزها.